Đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼.̼
̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼A̼ ̼(̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼T̼he̼o̼ ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼8̼/̼1̼0̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼A̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼A̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼.̼

̼S̼o̼h̼a̼.̼v̼n̼