M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼.̼8̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼)̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼8̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼”̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼.̼8̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼n̼ố̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼6̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼.̼

T̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼”̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼e̼ ̼m̼ư̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼T̼V̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼ệ̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼L̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼à̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼

̼”̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼”̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼8̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼h̼ ̼2̼/̼9̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼;̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼6̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼0̼6̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼…̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼2̼9̼.̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼3̼0̼.̼8̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼”̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼.̼.̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼T̼V̼

Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼.̼V̼.̼Đ̼ ̼(̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼.̼

̼V̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼”̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼”̼.̼

̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼